Regulamin


         Regulamin Serwisu http://turbopark.pl

Dodając ogłoszenie potwierdzasz akceptację poniższego regulaminu.

Serwis http://TurboPark.pl świadczy usługi polegające na możliwości emisji przez użytkowników ogłoszeń sprzedaży samochodów, motocykli, kładów, pojazdów rolniczych itp.. Przy czym do zamieszczenia Ogłoszenia nie jest wymagane rejestracja w Serwisie – Konto zostaje automatycznie założone wraz z zamieszczeniem Ogłoszenia. Na adres e-mail Użytkownika przysyłana jest informacja o potwierdzeniu ogłoszenia.1. Administracja serwius nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodane przez użytkowników. Jeśli uważasz, że dane ogłoszenie łamie prawa autorskie zgłoś ten fakt do administracji serwisu: biuro@fhconex.com

2. Dodanie zwykłego ogłoszenia jest i pozostanie bezpłatne, koszt ogłoszeń promowanych w kwotach brutto podany został w zakładce dodawania nowego ogłoszenia. Przelewy obsługuje firma tpay.com

3. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia jeśli stwierdzi łamanie praw autorskich lub naruszanie dóbr moralnych i osobistych.

4. Administracja serwisu http://turbopark.pl dołoży wszelkich starań aby serwis funkcjonował bez problemów.

5.  Akceptując regulamin serwisu potwierdzasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dane personalne zostaną wykorzystywane w celu promocji serwisu http://turbopark.pl oraz nie zostaną przekazane osobom trzecim.


6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, iż zdjęcie dołączone do Ogłoszenia stanowi aktualną fotografię Pojazdu oraz wszelkie dane i informacje zawarte w treści Ogłoszenia są zgodne z prawdą.

2. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonego Ogłoszenia lub Komentarza.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych Ogłoszeń i Komentarzy w Serwisie. 

4. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie treści, które:

a) są sprzeczne z prawem,
b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej,
c) propagują przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,
d) są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,
e) są chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
f) mają charakter komercyjny lub reklamowy.


7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

1. Administrator ma prawo do zamiany kategorii Ogłoszenia oraz do skasowania Ogłoszenia lub Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a w konsekwencji do zablokowania Konta Użytkownika z możliwością jego skasowania.

2. Administrator dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w funkcjonalności Serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu,
b) treść zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń i Komentarzy w Serwisie,
c) błędy w działaniu narzędzi i usług udostępnionym Użytkownikom w Serwisie,
d) za treść reklam, odesłań zamieszczanych w Serwisie,
e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami oraz za następstwa działań podjętych przez Użytkowników,
f) jakość oraz legalność Pojazdów sprzedawanych w ramach Serwisie oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w treści Ogłoszenia.

7. Administrator może przyporządkować wybrane Ogłoszenia do odpowiedniej sekcji specjalnej o której mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu.

8. ZAKŁADANIE KONTA

1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik:

a) będący osobą fizyczną, podaje następujące dane:

- adres e-mail, stanowiący Nick Użytkownika,
- hasło,

b) będący przedsiębiorcą, podaje następujące dane:

- pełną nazwę firmy,
- kategorie działalności firmy,
- dane teleadresowe firmy, w szczególności: telefon, ulica, miasto, kod pocztowy, województwo,
- opis firmy,
- adres e-mail.


Postanowienia końcowe:

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).

Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 501815301